Disclaimer - Vrijwaring

Akkoordverklaring
Het kennis nemen van de op STAC Kineso verstrekte informatie en materialen, met inbegrip van doch niet beperkt tot alle teksten, bestanden, software, graphics, audio, video of broncode, impliceert dat U automatisch instemt met de hieronder omschreven voorwaarden.

Doel van de website
Het doel van deze website is het verstrekken van informatie aan zakelijke ondernemers omtrent de mogelijkheden en onmogelijkheden van Internet marketing.

Deze site is uitsluitend bedoeld voor educatieve doeleinden. Alhoewel wij alles in het werk zullen stellen om adequate, betrouwbare en accurate informatie te verstekken, geven wij geen garanties voor de juistheid van alle verstrekte gegevens.
De op deze site verstrekte informatie is gebaseerd op beschikbare research op het moment van publicatie.
Niets van de op de site verstrekte informatie mag worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek.

Intellectueel eigendom
Alle door de site verstrekte informatie is intellectueel eigendom van de site en haar eigenaar. U mag deze informatie uitsluitend benutten voor persoonlijk gebruik en persoonlijke kennisvergroting. Iedere andere vorm van gebruik van deze informatie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar strikt verboden.

Alle informatie op STAC Kineso wordt verstrekt "AS IS" en zonder enige garantie.
Alhoewel STAC Kineso alles in het werk zal stellen om adequate, betrouwbare en accurate informatie te verstekken, geven wij geen garanties voor de juistheid van alle verstrekte gegevens, noch dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, malware en dergelijke.

U bent als enige verantwoordelijk voor het juist gebruiken en toepassen van de op STAC Kineso verstrekte informatie. Wij kennen U niet, weten niet welke capaciteiten U bezit en op welke wijze U daarmee omgaat. Daarom kan STAC Kineso op geen enkele manier garanderen, dat het gebruik van de verstrekte informatie leidt tot enig omschreven of gewenst resultaat.

STAC Kineso is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking of terugloop van de bedrijfsvoering als gevolg van of in verband met het gebruik van de op STAC Kineso en gelinkte sites verstrekte informatie.

Links naar websites van derden
Links naar websites van derden worden uitsluitend aangeboden ter kennisneming, zonder dat STAC Kineso de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft. Derhalve is STAC Kineso niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites of de links die zich daarop bevinden.

Wijziging voorwaarden
STAC Kineso kan op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. U dient derhalve steeds kennis te nemen van deze voorwaarden, vooraleer U gebruik maakt van de website van STAC Kineso.

Toepasselijk recht
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de hierboven vermelde voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen.

Klik HIER om terug te gaan.

U bent hier: Home > Disclaimer